ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання інформаційно-консультаційних послуг

Цей договір між ФОП Сітайло Максим Валерійович, в подальшому «Продавець» і користувачем послугами веб-сайту, в подальшому «Покупець», а разом в подальшому  «Сторони», є договором доручення про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Послуг)  і визначає основні умови надання Послуг через веб-сайт  https://neoplatonik.com.ua. Покупець, діючи з метою отримання Послуги, приймає умови цього договору про надання Послуг на наступних умовах.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір про надання Послуг дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити Послугу, оформлене на веб-сайтів.

1.3. «Акцепт» – повне, безумовне і беззастережне прийняття Покупцем умов цього Договору.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) веб-сайту https://neoplatonik.com.ua  будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір про надання Послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови Пропозиції шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов цього Договору веб-сайт надає Покупцю доступ до інформації, яка на ньому розміщується, а Покупець зобов’язується використовувати доступ до веб-сайту на нижчевикладених умовах.

3.2. Веб-сайт є платформою для розміщення інформації про Послуги, які надаються Виконавцем.

3.3. Використовуючи веб-сайт Покупець самостійно обирає необхідну Послугу і замовляє її надання у Продавця.

3.4. Інформація про Послугу вказується на веб-сайті.

3.5. Надання Послуги здійснюється на умовах Оферти про укладення публічного договору про надання Послуг, яка регулює взаємовідносини між Покупцем і Продавцем.

3.6. Відповідальність за виконання умов Оферти про укладення публічного договору про надання послуг несе Продавець Послуги.

3.7. Відповідальність за інформацію та інші матеріали, що розміщуються Продавцем на веб-сайті, результати надання Послуги несе Продавець.

3.8. Ніякі претензії за результативністю застосування Покупцем отриманої від Продавця Послуги, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Продавцю. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю покладається на Покупця.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

4.1. Ціна на Послуги вказана на веб-сайті.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку Послугу.

4.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу, Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про таку зміну ціни.

4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

4.5. Зміна Продавцем ціни на оплачену Покупцем Послугу не допускається.

4.6. Зобов’язання Покупця по оплаті Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Послуги здійснюються способами, зазначеними на веб-сайті.

  1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

5.1. Замовлення Послуги здійснюється Покупцем через веб-сервіс сайту https://neoplatonik.com.ua.

5.2. При реєстрації на веб-сайті Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

5.2.1. Прізвище та ім’я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

5.2.3. Адреса електронної пошти (не обов’язкове поле для заповнення);

5.2.4. контактний телефон.

5.3. Найменування, кількість, ціна обраної Покупцем Послуги вказуються в кошику Покупця на веб-сайті.

5.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю.

5.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на веб-сайті.

5.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5.7. Договір про надання послуг дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі веб-сайту.

  1. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі – «Форс-мажор»).

6.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновка, довідки) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

6.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

6.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

6.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Відповідно до умов цієї Угоди Сайт надає користувачеві доступ до інформації, яка на ньому розміщується, а Користувач зобов’язується використовувати доступ до Сайту на нижчевикладених умовах.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

  1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

8.1. Адміністрація Сайту надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання Сайту і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі використання Сайту. Матеріали і будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Адміністрації Сайту на їх використання в інших цілях.

8.2. Користувач погоджується використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

8.3. Використання Сайту не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на Сайт і його матеріали.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

9.2. Акцептуючи даний Договір Покупець погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Покупець також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

9.3. Якщо якесь із положень цього Договору буде визнано недійсним, то дійсність його інших положень від цього не втрачається.

9.4. У всіх випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Філософська школа

Купити постійний доступ до вебінару за 900 грн.

Менше ніж коштує квитов до Лувру